Wat houdt het onderwijsresultatenmodel PO in, dat vanaf 2020/2021 is ingegaan? Wat houdt het onderwijsresultatenmodel PO in, dat vanaf 2020/2021 is ingegaan?

Wat houdt het onderwijsresultatenmodel PO in, dat vanaf 2020/2021 is ingegaan?

De beoordelingssystematiek verschilt niet langer per doorstroomtoets, maar is voor alle toetsen gelijk. De beoordeling vindt niet langer plaats aan de hand van de gemiddelde toetsresultaten, maar aan de hand van de behaalde referentieniveaus 1F en 1S/2F. Daarbij kijkt de inspectie niet langer naar drie jaar afzonderlijk, maar naar de resultaten van drie jaar samen (de resultaten van alle leerlingen in de drie jaar tellen nu even zwaar mee). Ook wordt niet langer rekening gehouden met de leerlingenpopulatie aan de hand van het percentage gewichtenleerlingen, maar aan de hand van de gemiddelde schoolweging behorend bij de betreffende drie schooljaren. Tot slot worden alleen de resultaten van leerlingen die voldoen aan de ontheffingsgronden buiten beschouwing gelaten. De resultaten van alle overige leerlingen tellen mee, ook die van leerlingen die net op school zitten en leerlingen met een IQ tussen 75 en 80.
So- en sbo-scholen zijn ook verplicht een doorstroomtoets af te nemen, maar de wijze waarop de inspectie kijkt naar de leerresultaten van deze scholen wijzigt niet. Het nieuwe onderwijsresultatenmodel geldt niet voor so- en sbo-scholen.

De inspectie kijkt in 2022-2023 op de nieuwe manier naar de behaalde referentieniveaus op de eindtoetsen/doorstroomtoetsen van 2021, 2022 en 2023.

Meer informatie over het onderwijsresultatenmodel vind je op samenslimmerpo.nl.