Wat zijn de referentieniveaus taal en rekenen? Wat zijn de referentieniveaus taal en rekenen?

Wat zijn de referentieniveaus taal en rekenen?

Per onderdeel van de IEP Doorstroomtoets wordt bekeken welk referentieniveau de leerling beheerst. Deze niveaus zijn in 2010 door het Ministerie van OCW vastgesteld en beschrijven de taal- en rekendoelen die een leerling bij de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs zou moeten beheersen. Voor taalverzorging en lezen zijn dat de referentieniveaus 1F en 2F. Voor rekenen is dat 1F en 1S. Het fundamentele niveau 1F is het niveau dat een leerling aan het einde van de basisschool ten minste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de ambitie dat een groot deel van de leerlingen op de basisschool een hoger niveau haalt; het streefniveau. Voor taal is dat het 2F-niveau en voor rekenen het 1S-niveau. Om leerlingen te begeleiden en te ondersteunen richting deze niveaus zijn deze uitgewerkt in tussendoelen en leerlijnen. Meer informatie over de referentieniveaus vind je op de website van het SLO.